انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
درباره ما
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقاله
پایان‌نامه
ارتباط با ما
آیین‌نامه‌ها
انصراف از پیوندهای مرور
همه آیین‌نامه‌ها
مرکز کارآفرینی > آیین‌نامه‌ها
 
 برخی از مهمترین آییننامهها و مقررات مرتبط با اشتغال و کارآفرینی
Untitled 1
عنوانمرجع
تاسیس شرکت مشاوره و توسعه کارآفرینیوزارت کار و امور اجتماعی
آئین‌نامه‌ طرح‌ توسعه کارآفرینی‌ در دانشگاه‌های کشور "کاراد"وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفریندبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان
آئین نامه اجرایی تاسیس شرکت مشاوره مدیریت توسعه امور کارآفرینیوزارت کار و امور اجتماعی
تصویب‌نامه هیأت وزیرانسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی